سکه مس ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۷۵ -۵۸۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۲۳
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :