سکه مس ،نجام الدین الپی ایل غازی بن ارتق ،ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ،نجام الدین الپی ایل غازی بن ارتق ،ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۵۵-۵۶۶ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۴۷
رنگ : مسی با زنگار سبز و قرمز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :