سکه مس ،نجام الدین الپی ایل غازی بن ارتق ،ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ،نجام الدین الپی ایل غازی بن ارتق ،ارتقیان ماردین ،محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۵۵-۵۶۵ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۲۵
رنگ : مسی با لکه های سیاه و قرمز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :