در آینه آسمان

در آینه آسمان

موضوع نمایشگاه:

نمایشگاهی از تصاویر صورت های فلکی نیمکره شمالی بر اساس دو نسخه خطی صور الکواکب و فصول الطبری

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در خرداد ۱۳۹۳| نوع نمایشگاه موقت

نقش نام

نقش نام

موضوع نمایشگاه:

نقش مهرها در میان صفحات نسخه های خطی موجود در گنجینه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳| نوع نمایشگاه موقت

شفاخانه

شفاخانه

موضوع نمایشگاه:

گیاهان دارویی و خواص آن ها از نگاه کتاب قانون ابن سینا

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۶ شهریور ۱۳۹۲| نوع نمایشگاه موقت