در آینه آسمان

موضوع نمایشگاه:

نمایشگاهی از تصاویر صورت های فلکی نیمکره شمالی بر اساس دو نسخه خطی صور الکواکب و فصول الطبری

در آینه آسمان

سناریو نمایشگاه:

نمایشگاه در آینه آسمان بر مبنای دو نسخه نجومی مختلف که موضوع یکسانی را دنبال می کردند طراحی گردید. نسخه اول کتاب صورالکواکب است که در قرن چهارم هجری قمری توسط عبدالرحمن صوفی نوشته شد. دراین کتاب، منجم نامی قرن چهارم موفق گردیده بسیاری از ستارگان را با ارائه جداول نجومی دقیق مربوط به هریک از آنها معرفی نماید و جایگاه آن ها را در صورت های فلکی نشان دهد. کتاب دوم فصول طبری است که مطالب آن برگرفته از کتاب مذکور است و مربوط به دوره قاجار است. با توجه به دو نسخه معرفی شده نمایشگاهی در چند مرحله تدارک دیده شد. در بخش اول نمایشگاه داستان هایی درباره برخی از صورت های فلکی معرفی شده در نمایشگاه روایت شده است. در قسمت دوم، روایتی طنزگون از این صورت های فلکی به همراه تصویرگری هنرمندان معاصر آورده شده است. در قسمت اصلی نمایشگاه نیز در کنار نمایش اصل و مولاژ هر دو نسخه ذکر شده تصاویر مربوط به نسخه صورالکواکب در میان نمایشگاه به نمایش درآمده اند. تصاویر مربوط به کتاب نسخه فصول طبری نیز در کنار اطلاعات اسطوره ای و علمی هر یک صورت های فلکی نیمکره شمالی بر روی دیوار بازسازی شده اند.

شرح نمایشگاه:

درنمایشگاه در آینه آسمان که بر اساس دو نسخه نجومی از مجموعه گنجینه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزیده شده اند، به معرفی صورت های فلکی نیمکره شمالی پرداخته شده است. در کنار معرفی این صورت ها و ارائه روایت های گوناگون از آن ها به شکل داستان وار، طنز، اسطوره ای و علمی، امکان مشاهده این دو اثر از نزدیک با استفاده از مولاژ آن ها فراهم شده است. علاوه بر معرفی و نمایش صورت های فلکی نیمکره شمالی، به معرفی منجم نمای قرن چهارم هجری قمری، عبدالرحمن صوفی نیز پرداخته شده است و در کنار آن درباره یکی از مهمترین اکتشافات علمی وی، صورت فلکی امره المسلسله که به نام اندرومدا شناخته می شود، توضیحات ویژه ای ارائه شده است.

نظر شما: