حوّاء

الحَوّا به روایت فصول­ الطّبری ـ «در بیان صورت حوّاءست که به فارسی مارگیر است، چه مشتق است از حیّه، تخیّل نموده­ اند آن را به­ صورت مردی که سر او به سمت شمال و دو پای او به سمت جنوب تا نزدیک به پشت صورت عقرب و برپا ایستاده و به دو دست خود ماری را گرفته که کمر مار بر نشیمن او واقع است و سر مار محاذی شانۀ چپ اوست از سمت مغرب و دُم مار محاذی شانۀ راست اوست، از سمت مشرق و کواکب مرصودۀ اصل این صورت بیست­ وچهار است و کواکب مرصودۀ خارج این صورت پنج است و رأس این صورت کوکبی است از اعظم قدر سیُّم و در سمت مغرب مجرّه که با نَسرَین بر مثال مثلث شبیه به متساوی­ الاضلاع است که چون نَسرَین را قاعده سازی، این کوکب بر زاویۀ آن مثلث است و رد سمت جنوب و مغرب این کوکب به دوری سه ذرع تخمیناً دو کوکب نزدیک به­ هم می­ باشند به فاصلۀ یک وجب، یکی مقدّم و دیگری تالی، آن دو بر شانۀ چپ این صورت است...» (فصول الطّبری)

 تصویر صورت فلکی حوا از نسخه خطی صورالکواکب عبدالرحمان صوفی # نجوم

تصویر صورت فلکی حوا از نسخه خطی صورالکواکب عبدالرحمان صوفی

الحَوّا به روایت اساطیرـ «اسکولاپیوس» (Aesculapius) یا «افیوکوس»، پسر «آپولو» (Apollo)، چنان در علم پزشکی ماهر شده بود که مردگان را نیز زنده می­ کرد. کاری که «پلوتو» (Pluto)، خدای دنیای مردگان را عصبانی کرد و او را واداشت تا از دست افیوکوس به زئوس، خدای خدایان شکایت کند و از کسادی کسب و کار خویش بنالد. زئوس، تحت تأثیر پلوتو قرار گرفته و افیوکوس را با آذرخشی از پا در می ­آورد و مدّتی بعد او را به­ عنوان جبران مافات، به­ شکل ماری درآورده و در آسمان جای می­ دهد. امروزه «مار در جام» نشان حرفۀ پزشکی است.

 الحَوّا به روایت منجّمین ـ حوّاء، صورت فلکی حیّه (مار) را به دو نیم تقسیم می­ کند. این صورت روی خط استوای آسمان قرار گرفته و جزئی از منطقه­ البروج است. در شرایط مساعد، 51 ستارۀ آن رؤیت می­ شود. در نزدیکی ستارگان β و γ، دسته­ ای از ستارگان جای دارند که پیش از این صورت فلکی جداگانه­ ای به ­نام «گاو پونیاتوفسکی»(Taurus Poniatowski) بوده­ اند، اما امروزه جزئی از حوّاء به حساب آمده و حدود 80 ستاره را شامل می­ شوند. حوّاء از نظر داشتن خوشه­ های ستاره ­ای، به­ ویژه «خوشه­ های کروی» غنی است. خوشه­ های کروی حوّاء عبارتند از: M9، M10، M12، M14، M19، M62، M107 و نیز خوشه­ های باز IC4665 و NGC6633.

نظر شما: