سروستان

سروستان

نقش سرو در آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵| نوع نمایشگاه موقت

سراچه تن

سراچه تن

آناتومی بدن انسان بر اساس نسخه "تشریح الابدان" متعلق به قرن نهم هجری قمری

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴| نوع نمایشگاه موقت

نمایشگاه ایران و عراق به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایشگاه ایران و عراق به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

​موضوع نمایشگاه:

در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار مربوط به مشترکات فرهنگی ایران و عراق در زمینه های فرهنگی، تجاری، مذهبی و علمی از ادوار مختلف تاریخی به نمایش در آمده است.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۷ دی ۱۳۹۳| نوع نمایشگاه موقت

جهان نما

جهان نما

​موضوع نمایشگاه :

معرفی اسطرلاب های موجود در گنجینه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۷ دی ۱۳۹۳| نوع نمایشگاه موقت