نمایشگاه کودکان کار و موزه

نمایشگاه کودکان کار و موزه

نمایشگاهی از ​مجموعه فعالیت های مشترک کتابخانه و موزه ملی ملک با مدارس ویژه کودکان کار ایلیا و جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت آباد

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۴ مرداد ۱۳۹۵| نوع نمایشگاه موقت

هفت اقلیم

هفت اقلیم

جغرافیای ایران و سرزمین های هجوار آن به روایت نسخه خطی المسالک و الممالک​

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵| نوع نمایشگاه موقت