اشیاء پیشنهادی

علمی - ادبی - فلسفی

روزنامه علمیه دولت علیه ایران

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
بابیگری

المتنبئین

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی اعتضادالسلطنه
کریم‌خان‌زند، شاه ایران، ‎۱۱۱۳؟ - ‎۱۱۹۳ق. -- سرگذشتنامه

سرگذشت کریم خان زند

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
نامه‌های فارسی -- قرن ‎۱۲ق.

نامه‌های علی قلی اعتضادالسلطنه

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
افغانستان -- تاریخ

تاریخ افغانستان

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
نجوم -- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴
- نجوم اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴
- نجوم ــ مسائل متفرقه
- بروج دوازده‌گانه ــ متون قدیمی تا قرن ‎۱۴
- نجوم ــ اصطلاحها و تعبیرها

فلک السعاده

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی اعتضادالسلطنه
کرمانی، محمد کریم بن ابراهیم، ۱۲۲۵ - ‎۱۲۸۸ق. -- سرگذشتنامه

رساله سیاح

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
کالبدشناسی انسان

تشریح بدن انسان

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه
نجوم اسلامی

ترجمه الاثار باقیة

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد بن احمد ابوریحان بیرونی علیقلی اعتضادالسلطنه
زمان‌سنجی

رساله در اوقاف لازمه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علیقلی اعتضادالسلطنه
فتحنامه

فتح نامه هرات

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه

المتنبئین

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علیقلی اعتضادالسلطنه
شعر فارسی

منظومه بر وزن لیلی و مجنون نظامی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علیقلی اعتضادالسلطنه
شعر فارسی

جواهر منظوم (اشعار فخری)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • علیقلی اعتضادالسلطنه
دقیقی، محمدبن احمد/سرگذشتنامه

سرگذشت دقیقی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالکریم منشی علیقلی اعتضادالسلطنه

نظر شما: