تفلیسی حبیش بن ابراهیم

تفلیسی، حبیش بن ابراهیم ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد (حدود ۵۱۵حدود۶۰۰ ق)، معروف به حُبیش تفلیسی؛ عالم، ادیب، طبیب و نویسندۀ فارسی و عربی نویس قرن ششم هجری است. وی در موضوع‌های متنوعی، به فارسی و عربی کتاب تألیف کرده‌است. آثار فارسی او از حیث خصایص لغوی و صرفی و نحوی دارای اهمیت است. از زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. وی با قلج ارسلان بن مسعود (۵۵۱-۵۸۸)، سلطان سلجوقی روم، معاصر بوده و برخی از تألیفات خود را به او تقدیم کرده‌است.

نظر شما: