تقویم الأدویة المفردة و کیفیة اخذها و صفاتها صفویه

نظر شما:

کتابی است که تفلیسی به نام وزیر شرف¬الدّین علی زینبی در دو بخش مرتّب کرده است: ۱. مجدول در هفده ستون؛ سیزده ستون در صفحهٔ یکم شامل اسماء الأدویة: بالعربیة، بالفارسیة، بالسّریانیة، بالرّومیة، بالیونانیة، بالتّرکیة، ماهیتها، مختارها، طبایعها، منافعها، مضرّتها، اصلاحها، بدلها و چهار ستون در صفحهٔ روبروی آن شامل کیفیة استعمالها، مقدار الشّربة، قوّتها، اختیارات الأطبّاء فی خاصیتها؛ ۲. در چهار ستون با عنوان «حرف الألف من الکتاب الثّانی» که قرابادین است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۵۹/۰۰۱
پدید آورندگان : تفلیسی، کمال‌الدّین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم (مؤلف)
موضوع اثر : (داروشناسی ـ عربی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان