زین العابدین اصفهانی

زین العابدین اصفهانی (اشرف‌الکتاب) (قرن 13 ق)

آقا زین العابدین فرزند محمدتقی اصفهانی ملقب به اشرف‌الکتاب از استادان بنام خط نسخ در دوره ناصری است. وی از کُتّاب دربار ناصرالدین شاه قاجار بود که به سلطانی رقم می کرد و از طرف او به «اشرف‌الکتاب» مفتخر گردید. آقا زین العابدین از آقامحمود اصفهانی تعلیم گرفت و از روی خطوط میرزا احمد نیریزی مشق کرد و در این قلم به چنان شهرتی رسید که اعتماد‌السلطنه درالمآثر و الآثار او را از مفاخر عظیم دولـــــــــــت می دانست. آقا زین العابدین عمری طولانی داشت و به واسطه همین آثار بسیار و گرانبهایی از وی به یادگار مانده که زینت بخش موزه ها و کتابخانه های ایران و جهان است. آخرین قطعه ای که از وی دیده شده قطعه‌ای است به رقاع «در سن صد و دو سالگی بدون عینک قلمی شد سلطان الخطاطین اشرف الکتاب زین العابدین سنه 1289 در مجموعه آقای محمدتقی کمال». مرحوم بیانی باتوجه به آثار او تولدش را 1187 ق ذکر می کند. (با تلخیص، احوال و آثار خوشنویسان / دکتر بیانی)

نظر شما: