مصالحه منافع کل مزارع واقع در بلوک چناران ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حاج حسین ملک و حاج عبدالله درباره کل منافع و مداخل مزارع واقع در بلوک چناران ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۰۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۸ ذیحجه ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان