مصالحه کلیه املاک ملک التجار در خراسان توسط حسین ملک با مصباح دیوان۱۳۴۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه کلیه املاک ممحمدکاظم ملک التجار در خراسان توسط سرش حسین ملک با مصباح دیوان۱۳۴۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۶۱
موضوع اثر : مصالحه املاک
تاریخ خلق : ۳۰ شعبان ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان