مصالحه باغ صبا و گردش ۸ ساعت آب قنات آن میان ملک التجار و میرزا قهرمان ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه باغ صبا و گردش ۸ ساعت آب قنات آن میان ملک التجار و میرزا قهرمان ۱۳۳۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۶۳
موضوع اثر : مصالحه آب و باغ
تاریخ خلق : ۲۸ شوال ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان