مصالحه سه دانگ کاروانسرای امیر سهم الارث حسن ملک با میرزا اسماعیل خان ۱۳۴۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه سه دانگ کاروانسرای امیر سهم الارث حسن ملک با میرزا اسماعیل خان ۱۳۴۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۹
موضوع اثر : مصالحه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱ جمادی‌الاول ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان