خط کوفی متعلق به قرن ۳ قمری عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

یک برگ قرآن. دو رو. خط کوفی. صفحه‌پردازی: دفتری ۹سطری. روی پوست آهو. اعراب‌گذاری با نقاط شنگرفی. جدول‌کشی و تسمه‌اندازی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۲
موضوع اثر : آیه 70 سوره توبه
رنگ : زمینه: نخودی
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : نمایشگاه دایمی خوشنویسی و نگارگری(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
برچسب‌ها : خط کوفی, کوفی
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان