قرآن مجید سلجوقیان

نظر شما:

این نسخه شامل جزو سوّم قرآن مجید (از آیهٔ ۲۵۳ سورهٔ بقره تا آیهٔ ۹۱ سورهٔ آل عمران) به خط نسخ سدهٔ ۶قمری بر روی کاغذ دولت آبادی کتابت شده؛ دارای دو پیشانی مذهّب، علایم حزب به زر و شنگرف با اشکال هندسی؛ جلد میشن قهوه ای ضربی با آستر و بدرقهٔ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۴۴/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ نخودی (دولت آبادی)
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان