قرآن مجید خوارزمشاهیان

نظر شما:

این نسخه شامل بخش هایی از سوره های احزاب، سبأ و فاطر است که به خط نسخ سدهٔ ۷قمری بر روی کاغذ دولت آبادی کتابت شده؛ سرسوره ها و رموز و تقسیمات مذهّب مرصّع؛ خواص آیات در دوایر به زر و شنگرف و لاجورد؛ جلد میشن قهوه ای مستعمل است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۴۵/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ نخودی (دولت آبادی)
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان