قرآن مجید غزنویان

نظر شما:

این نسخه شامل آیهٔ ۷سورهٔ مبارکهٔ هود تا آیهٔ ۵۲ سورهٔ مبارکهٔ یوسف است که به خط نسخ معرّب مایل به کوفی سدهٔ ۵ قمری بر روی کاغذ دولت آبادی کتابت شده؛ در صفحهٔ آغاز دارای پیشانی مذهّب؛ اعراب به شنگرف؛ علایم در حاشیه در دوایر زر و سرخ؛ جلد میشن مشکی ضربی با آستر ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۴۶/۰۰۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۵) تا نامعلوم
رنگ : کاغذ نخودی (دولت آبادی)
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی غزنویان روی بر خط زمان