الدعاء صفویه

نظر شما:

این نسخه به خط نسخ میرزا احمد نیریزی، در تاریخ ۱۱۲۸ قمری و در اصفهان کتابت شده؛ دو صفحهٔ آغازین دارای یک پیشانی مرصّع و حاشیهٔ منقوش به گل و برگ ختائی و تمام صفحات مجدول، کمنداندازی شده و بین سطور نیز طلااندازی شده است. جلد نسخه نیز میشن یشمی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس) احمد بن محمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعای صباح/دعای رؤیت هلال
تاریخ خلق : ۱۱۲۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کاغذ نخودی
جنس : ترمه آهار مهره نخودی، کاغذ فرنگی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان