تعقیبات نماز صفویه

نظر شما:

این رساله شامل تعقیبات نماز (صص ۷۸-۸۶) است که به خط نسخ سدهٔ ۱۱ قمری کتابت شده؛ تمام صفحات جدول چند تحریره (دواله) و بین سطور طلااندازی شده؛ کاغذ ترمه قطع جانمازی به ابعاد ۱۴.۸/۸ سانتیمتر و جلد میشن قرمز ضربی با جدول زر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۸۰/۰۰۲
موضوع اثر : تعقیبات نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، میشن سرخ ضربی،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاکوب،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفوی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان