دعای احتجاب و صبح و شام صفویه

نظر شما:

این رساله شامل دعای احتجاب و صبح و شام (صص ۱ تا ۷۶) است که به خط نسخ سدهٔ ۱۱ قمری کتابت شده؛ صفحات آغازین دارای دارای یک سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات جدول چند تحریره (دواله) و بین سطور طلااندازی شده؛ کاغذ ترمه قطع جانمازی به ابعاد ۱۴.۸/۸ سانتیمتر؛ عناوین به زر یا لاجورد و جلد میشن سرخ ضربی طلاکوب است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۸۰/۰۰۱
موضوع اثر : دعای احتجاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، میشن سرخ،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاکوب،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان