مجلس فی قوله تعالی لقد جائکم رسول من انفسکم،

نظر شما:

نسخ، عنوان و نشان شنگرف، در ۵ برگ ۱۵ سطری، کاغذ دولت آبادی ،جلد میشن قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۱
موضوع اثر : نبوت
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :