اجازة السید مهدی الطباطبائی لملا علی بن میرزا محمد الرشتی (عربی)

نظر شما:

تالیف سید مهدی طباطبائی به خط شکسته نستعلیق خودش، عنوان شنگرف، دارای مهر بحرالعلوم( محمد مهدی الحسینی الموسوی) در پایان، بر کاغذ فستقی در دو صفحه ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۱/۰۰۶
پدید آورندگان : مهدی طباطبائی (خوشنویس) محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (مولف)
موضوع اثر : حدیث /اجازه‌ها
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم ساغری،
تکنیک : دستنویس، حل کاری زیر لاکی، دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک