الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق مازندرانی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر اللمعة الدمشقیه محمدبن مکی شهید اول/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان