لباب‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف حمید مطرز محمود بن محمد عمر لوهری که به نام احمد بن مستوفی در ۶۲۶ ساخته، نستعلیق ۱۷ ذیقعده ۱۰۲۷، عدد و رقم و نشان شنگرف، دارای مهر بویر احمد موسوی، بر کاغذ ترمه در ۱۵۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمودبن محمدعمر لوهری (مؤلف)
موضوع اثر : هندسه و حساب/ ژئودزی
تاریخ خلق : ۱۰۲۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان