عیون‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف محمد باقر بن زین العابدین یزدی، نستعلیق بهرام ظهیری در ۲۰ ربیع الاثانی ۱۰۵۵، عنوان و نشان شنگرف، با حواشی پراکنده چسبانده در میان صفحات کتاب و شش برگ مطلب در پایان درباره همین نسخه، دارای مهر و یادداشت یحیی بن محمدشفیع شریف د ر ۵ رمضان ۱۳۰۵، بر کاغذ ترمه در ۲۰۴ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی با سجاف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن زین‌العابدین یزدی (مؤلف) بهرام ظهیری (کاتب)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰۵۵)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان