الالفیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد حسینی (کاتب) محمدبن عبدالله ابن مالک (مؤلف)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۰۷۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان