سرچسب دان

نظر شما:

سرچسب دان چهره پردازی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۷
موضوع اثر : قدنما سازی
رنگ : -
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ