اطلاع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

انگیزه انتشار نشریه اطلاع انعکاس " وقایع و حوادث عمده تمام کره ارض" در داخل کشور بوده است. مطالب شماره های نخستین این نشریه و پس از آن عمدتا ترجمه " تلگرام های رسیده" و مطبوعات خارجی است و این نشریه بیشتر در بردارنده خبرهای سایر "دول" است.مدیریت اطلاع تا شماره ‎۳۹۰ بر عهده محمدحسن اعتماد السلطنه بوده و در شماره ‎۳۹۱ خبر فوت او، مندرج است. پس از وی محمدباقر اعتماد السلطنه برادرزاده ناصرالدین شاه جانشین محمد حسن صنیع الدوله می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۱
پدید آورندگان : وزارت انطباعات (صاحب امتیاز) محمدحسن صنیع الدوله [اعتمادالسلطنه] (مدیرمسئول) محمد باقر اعتماد السلطنه (مدیرمسئول)
موضوع اثر : خبری - اجتماعی
تاریخ خلق : از ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳) تا ۹ جمادی‌الثانی ۱۳۱۶ قبل از میلاد (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان