صورت قبوض کسان آقامحمد از بابت املاک فومن ۱۳۱۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت قبوضات کسان آقامحمد مباشر املاک از بابت املاک فومن به تاریخ ۱۳۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۸
موضوع اثر : صورت قبوضات
تاریخ خلق : ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان