تعهدنامه حسین ملک و اقاسیدمحمد مدیر روزنامه خراسان با خانواده مرحوم حاجی یوسف بابت مصالحه فیمابین و عدم مداخله انها ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تعهدنامه حسین ملک و اقاسیدمحمد مدیر روزنامه خراسان با خانواده مرحوم حاجی یوسف بابت مصالحه فیمابین و عدم مداخله انها ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۹۶
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده) اقاسیدمحمد (نویسنده)
موضوع اثر : تعهدنامه
تاریخ خلق : از ۲۱ شوال ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴) تا
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵۰۰ میکرون) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان