نامه ای پیرامون درخواست ملک التجار برای ترتیب مریضخانه و مکتب در مشهد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رونوشت یا پیش نویس نامه ای به مافوق پیرامون درخواست فرمانی برای ملک التجار جهت ترتیب مریضخانه و مکتبی در مشهد موافق شرح نیر الدوله و خرجی که ملک التجار درخصوص شریف آباد و کاروانسرای شاه عباسی سنگ بست کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۸۹
موضوع اثر : مریضخانه و مکتب/
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان