چند پاکت نامه خطاب به حسین ملک در مشهد و تهران ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

چند پاکت نامه خطاب به حسین ملک در مشهد و تهران ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۴۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : پاکت نامه
تاریخ خلق : ۵ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی /کرم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان