سکه نقره الطائع الله سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه نقره الطائع الله سامانی کوچکترین حاکم وقت محمود غزنوی بوده است.
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۳۸
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان