سکه نقره نصربن احمد سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه نقره نصربن احمد سامانی (۳۰۷ ه.ق) ضرب سمرقند
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۵
تاریخ خلق : ۳۰۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان