سکه نقره منصور بن نوح سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه نقره منصور بن نوح سامانی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۳۵
تاریخ خلق : از ۳۵۰ قمری (قرن ۴) تا ۳۶۵ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای با زنگار سبز و لکه های اکسیدی
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان