سکه نقره بدر بن حسنویه و مجدالدوله بویهی آل حسنویه

نظر شما:

سکه نقره بدر بن حسنویه (۳۹۱ ه.ق) و مجدالدوله بویهی ضرب احتمالا المحمدیه
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۵۵
تاریخ خلق : ۳۹۱ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان