سکه ی مسین چنگیزخان مغول مغولان

نظر شما:

سکه ی مسین چنگیزخان مغول
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۴۲
رنگ : مسی(کدرشده)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان