سکه مس سلطان محمد بن تکش خوارزمشاه خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مس سلطان محمد بن تکش، خوارزمشاهیان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۴۰
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان