سکه مس خوارزمشاهی خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مس ، احتمالا سلطنت محمد بن تکش خوارزمشاهی، ضرب شرق خراسان، ۵۹۶-۶۱۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۸۶۹
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان