سکه مسی بدر الدین لولو اتابکان زنگی موصل (بنی زنگی) اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مسی ، بدر الدین لولو ، اتابکان زنگی موصل (بنی زنگی)،محل ضرب الموصل ، تاریخ ضرب حدود (۶۳۱-۶۵۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۳
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۶۳۱) تا قمری (قرن ۶۵۷)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :