سکه مسی مظفرالدین ابوسعید کوکبری بن علی اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مسی ، مظفرالدین ابوسعید کوکبری بن علی ، اتابکان اربل ، محل ضرب احتملا اربل ، (۶۳۰-۵۸۶ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۶
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۵۸۶) تا قمری (قرن ۶۳۰)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :