سکه مس الپی بن ایل غازی ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، الپی بن ایل غازی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب احتمالا ماردین ،سال ضرب (۵۴۷ -۵۷۲ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۱
رنگ : مس با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :