بلخی ابومعشر

بلخی، ابومعشر ابومعشر جعفر بن محمد بلخی (۱۷۱-۲۷۲ق) در بلخ متولد شد. ابومشعر کار علمی خود را در زمان خلافت مامون در بغداد به عنوان محدث آغاز کرد بدون شک در مطالعه همین موضوع بود که موضوعاتی همچون تقویم عربی پیش از اسلام و گاهشماری دوران نخستین خلفا مهارت یافت. برهان فلسفی ابومشعر بر صحت و اعتبار احکام نجوم محتملا به کاملترین صورت در کتاب اثبات علم النجوم بیان شده است.

نظر شما: