اشیاء پیشنهادی

متن ادبی وعرفانی

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
دو بیت شعر

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.سیاه مشق

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
حکایات تاریخی از سلطان محمود و امیر تیمور گورکانی

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.کتابت خفی

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
مرقعات خوشنویسی

مرقع مکاتیب به خط تعلیق خواجه اختیار منشی [مرقع]

 • دوره تاریخی: صفویه
 • خواجه اختیارالمنشی درویش عبدالمجید طالقانی
مرقعات خوشنویسی

خوشنویسی [مرقع]: خط

 • دوره تاریخی: زندیه
 • عبدالمجید طالقانی درویش
مرقعات خوشنویسی/ شعر فارسی

خط و نقاشی [مرقع]: خط شکسته نستعلیق

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
مرقعات خوشنویسی/ شعر فارسی

خط و نقاشی [مرقع]: قطعه خط شکسته خوش

 • دوره تاریخی: زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
مرقعات خوشنویسی/اندرزنامه‌ها

خط و نقاشی [مرقع]: ‎۱۰ [ده] سطر خط شکسته نستعلیق ممتاز

 • دوره تاریخی: افشاریه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
مرقعات خوشنویسی-شعر عرفانی

خط و نقاشی [مرقع]: ‎۹ [نه] سطر خط نستعلیق شکسته

 • دوره تاریخی: فترت افشاریه تا زندیه
 • درویش عبدالمجید طالقانی
مرقعات شعر فارسی

خوشنویسی [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه شکسته نستعلیق ممتاز

 • دوره تاریخی: فترت صفویه تا افشاریه
 • درویش عبدالمجید طالقانی

نظر شما: