الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن حسین کربلایی که بنام شاه سلطان حسین صفوی ساخته، نسخ نجف علی بن علی اکبر در ۱۱۲۳، عنوان و نشان شنگرف و زر، یادداست تملک کربلایی حسین، یادداشتی به تاریخ ۱۳۹۹، مهر محمد بن احمد و چند مهر ناخوانای دیگر، بر کاغذ ترمه در ۳۰۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : نجف علی‌بن علی‌اکبر (خطاط) علی بن حسین کربلائی (گردآونده)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۲۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان