خبر وفات سلمان‌الفارسی صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۲، عنوان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۰ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۷/۰۱۴
موضوع اثر : سرگذشتنامه سلمان فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان