الوصایا خوارزمشاهیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : یاقوت‌بن عبدالله یاقوت‌المستعصمی (کاتب)
موضوع اثر : وصیتنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان